1.

BOTEA GHEORGHITA

Profesor,Coordonator comisie

         2.

ANGHEL CONSTANTA

Profesor,Membru

         3. 

IVAN SIMONA-ADRIANA

Profesor,Membru

         4.

NITIGUS ANA-MARIA

Profesor,Membru

         5.

MANDOIU DIANA

Membru Sindicat

         6.

SOCOLESCU RUXANDRA

Agent economic

         7.

MOTOC GHEORGHE

Reprezentant Consiliul Local

         8.

EPURE MIHAELA

Reprezentantul Parintilor

         9.

NITA REMUS

Reprezentantul Consiliului Elevilor

       10.    

MAGHIRAN VASILICA

Reprezentantul Rromilor

Liceul Tehnologic  Aurel Rainu Fieni, continuând tradiţia invatamantului de calitate , asigura tinerilor , in conditii de egalitate , dezvoltarea intelectuala performanta si dobandirea competentelor profesionale corespunzatoare exigentelor unei cariere de succes , in asa fel incat , la absovire , acestia sa se poata integra eficient si rapid in comunitate.

Pentru implementarea principiilor de asigurare a calitatii strategia scolii a avut in vedere implicarea tuturor beneficiarilor directi si indirecti ai serviciilor educationale : profesori , elevi , parinti ,angajatori , colaboratori externi .

Managementul unitatii scolare este de tip participativ : au fost constituite , validate si sunt functionale organismele de conducere individuala si colectiva  , conform legislatiei in vigoare si a reglementarilor interne .Din organismele de conducere fac parte reprezentantii purtatorilor majori de interese.

Comisia de evaluare si asigurare a calitatii a fost constituita la inceputul anului scolar prin decizie interna respectand Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatiilor de Invatamant Preuniversitar si legea calitatii. Membrii comisiei au experienta privind evaluarea , autoevaluarea institutionala corelate cu auditul intern.Comisia de Evaluare si Asiguarare a Calitatii a functionat dupa un regulament propriu aprobat in cadrul institutiei , a dezvoltat un manual al calitatii in care au fost centralizate toate procedurile 

folosite in institutie , a utilizat in autoevaluare instrumente specifice masurarii performantei .

Unitatea noastra  este activ implicata intro serie de proiecte locale , nationale , europene , programe de schimb de experienta , parteneriate , competitii , numeroase activitati si proiecte extra-curriculare .

Pentru implementarea Principiilor calitatii 1-7  , unitatea scolara  realizeaza Planul de Actiune al Scolii (PAS) ce cuprinde prioritati , obiective , actiuni pentru atingerea obiectivelor , rezultate asteptate , termene , responsabili , pareteneri , costuri si surse de finantare . La inceputul fiecarui an scolar au fost modificate /modelate /actualizate planurile operationale.

Au fost indentificare urmatoarele prioritati:

  • Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva egalizãrii şanselor;
  • Creşterea calităţii si eficienţei ofertei educaţionale;
  • Optimizarea procesului de predare/învăţare;
  • Administrarea eficientă a resurselor materiale şi financiare ale şcolii;
  • Identificarea de noi surse de autofinanţare în vederea îmbunătăţirii bazei materiale a şcolii;
  • Dezvoltarea competenţelor metodologice ale cadrelor didactice;
  • Diversificarea şi dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de parteneriat la nivel naţional şi internaţional;
  • Instaurarea unui climat de muncă bazat pe colaboarare şi transparenţă;
  • Creşterea sprijinului pentru dezvoltarea personală a elevilor;
  • Crearea unui climat de siguranţă fizică şi spirituală pentru elevii şcolii.

Obiective principale :

Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional şi internaţional

Dezvoltarea unui curriculum la decizia şcolii în concordanţă cu curriculum-ul naţional şi adecvat nevoilor interne ale şcolii corelate cu nevoile comunitare şi resursele existente

Dezvoltarea  bazei  materiale  şi  atragerea  de  resurse  financiare

               4.Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic în funcţie de nevoile identificate

5.Dezvoltarea parteneriatului educaţional şi a parteneriatului social pentru formarea profesională în scopul ameliorării inserţiei socio – profesionale a absolvenţilor

6.Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei

7.Dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţară şi străinătate şi promovarea de proiecte în cadrul programelor  uniunii europene

8.Dezvoltarea activităţii educative şi extracurriculare

La nivelul unitatii scolare au fost inteprinse o serie de masuri in vederea dezvolatrii sistemului de management al calitatii / asigurarea calitatii programelor de invatare si promovarea imbunatatirii continue:

Alcatuirea unui plan de actiune pe baza planului de imbunatatire propus ;

Elaborarea de proceduri care sa defineasca actiunile desfasurare in cadrul iinstitutiei;

Monitorizarea tuturor actiunilor in vederea imbunatatirii;

Stabilirea cailor de actiune : formare echipe , stabilire tinte strategice , obiective , definire actiuni , termene , responsabili si rezultate asteptate ;

Monitorizarea indicatorilor de performanta;

Corelarea la nivelul institutiei a documentelor manageriale :

-1- Intocmirea planului managerial al unitatii si planurilor operationale , consultarea Planului de Dezvoltare Institutional , Planului de Actiune al Scolii(PAS) , Planul Local de Actiune (PLAI), Planul Regional de Actiune (PRAI);

-2-Intocmirea planulrilor manageriale la nivel de catedre metodice , comisii pe probleme care sa se incadreze in tintele strategice si obiectivelor planului managerial institutional; definirea planurilor operationale (de actiune);

-3-Monitorizarea indeplinirii actiunilor conform obiectivelor ;

-4-Propuneri de imbunatarire ;     (ciclu repetitiv)

Elaborarea criteriilor care definesc performanta ceruta elevilor  pentru indeplinirea unitatilor si calificarilor adecvate scopurilor ;

Culegerea dovezilor / rezultate ale evaluarilor care sa corespunda criteriilor stabilite ;

Intocmirea rapoartelor ce monitorizare periodica ( o data la trei luni) si a raportului anual de autoevaluare ; stabilirea planului de imbunatatire pentru anul scolar urmator ;

Dezvoltrea manualui calitatii si a regulamentului de functionare CEAC ;

Printre scopurile avute in vedere pentru asigurarea calitatii se mentioneaza:

Dezvoltarea sistemului de management al calitatii;

Imbunatatirea activitatii comisiei CEAC ;

Initierea de programe de formare ;

Continuarea uitilizarii chestionarelor , anchetelor CEAC ;

Promovarea si valorificarea exemplelor de buna practica ;

Utilizarea TIC in procesul instructiv-educativ ;

Organizarea sesiunilor de comunicari in care membrii ai personalului sa fie formatii in domeniului Managementului calitatii totale ;

Incadrarea in reteau scolara prin integrarea prioritatilor nationale in cadrul tintelor strategice institutionale ;

          Atragerea cadrelor didactice in procesul de monitorizare .